Aktuálne záverečné projekty

1. Martin Miškov, Jakub Ďuraš

Niektoré webové stránky, ako Canyon Factory Outlet, ktoré majú zoznam meniacich sa položiek, nemajú funkciu upozorňovania. Preto musí používateľ vždy manuálne otvoriť stránku a skontrolovať či sa na nej nachádza niečo nové a/alebo niečo čo mu vyhovuje. To je časovo náročné. Okrem toho, na príklade Canyon Factory Outlet hrozí, že niekto zareaguje a kúpi položku skôr.

Náš softvér umožní nastaviť si takéto upozornenie aj s podmienkami, ktoré musí položka spĺňať. Upozornenie bude doručené emailom.

Z technologického hľadiska sa pravidelne spracuje webová stránka, aktualizuje lokálna databáza, prejdú zapísané upozornenia s požiadavkami a prípadne odošle email cez službu tretej strany.

Projekt bude vytvorený konkrétne pre spomínaný Canyon Factory Outlet, ale cieľom je písať ho dostatočne abstraktne na to, aby sa dal ľahko použiť aj pre iné webové stránky.

2. Matúš Revický, Samuel Oswald

Pomocou tejto aplikácie bude možné spravovať vyučovanie v autoškole, resp. sa jedná o online plánovač jázd. Program bude obsahovať tri kontá a to:

 1. Admin – neobmedzená moc(meniť údaje komukoľvek, vytvárať hodiny komukoľvek, pridávať inštruktorov, žiakov...)
 2. Inštruktor- vytvorenie rozvrhu(povolené a zakázané časy) a pridanie rozvrhu, pridanie auta, pridanie kreditov(počet predplatených jázd) študentom...
 3. Študent – meniť údaje v profile, prihlásiť sa na povolený termín(inštruktor musí potvrdiť), vidieť počet odjazdených jázd, nájsť voľný termín podľa požiadaviek…

Predpokladané entity: admin, inštruktor, študent, rozvrh, termín, vozidlo

3. Laura Vištanová, Oliver Váhovský

Cieľom projektu je navrhnúť a naprogramovať funkčnú elektronickú verziu lab booku (https://en.wikipedia.org/wiki/Lab_notebook). Základný model by pozostával z 1 až 3 modulov aplikácie :

 • organizácia a evidencia výskumných aktivít (= klasický lab book) – rozdelenie na menšie výskumné projekty, ich delenie na jednotlivé kroky/tasky súvisiace s daným projektom, ohodnotenie taskov podľa časovej náročnosti, zložitosti... , prepojenia medzi taskami (=logická následnosť), upozorňovanie na deadliny, plánovanie práce, písanie poznámok k splneným taskom, pridávanie obrázkov, zobrazovanie štatistík
 • inventár (evidencia experimentálneho vybavenia labáku, zoznam vecí, čo sa kde nachádza, čo sa momentálne používa v niektorom experimente, parametre a tagy vybavenia, vyhľadávanie podľa parametrov a tagov, priebežné napĺňanie zoznamu, čo by bolo vhodné dokúpiť)
 • variácia na prístrojový denník (evidencia používania prístrojov – z hľadiska upozorňovania na pravidelné zdravotné prehliadky (lasery, prístroje budiace veľké magnetické polia), prístroje vyžadujúce pravidelné technické prehliadky (napr. dofúkanie tlmičov prístrojov s tlmením mechanických vibrácií), prístroje vyžadujúce pravidelnú kalibráciu (napr. 3D tlačiareň))

Entity : možno user (prvý modul môže byť dostupný len pre daného vedca po zadaní jeho hesla), výskumný projekt, task, položka inventára, prístroj...

Okná : registrácia + prihlásenie, prehľad projektov, detaily projektu s taskami a poznámkami, okno s naplánovanými aktivitami na najbližšie dni + ich popis, inventár + vyhľadávanie, prístrojový denník, štatistiky

Využitie databázy : databáza splnených taskov s časovým trvaním a dátumom, naplánovaných taskov, inventár, databáza kto v akom čase používal ktorý prístroj...

Pozn: Je tam toho spísané dosť, realisticky je asi v danom čase realizovateľná nejaká malá časť toho všetkého, čo by sa dalo v tom projekte postupne naprogramovať. Ale kedže s tým nemáme skúsenosti, nevieme ešte odhadnúť, koľko a aké funkcionality projektu sú v našich možnostiach.

4. Andrej Hovan, Matúš Lach

Cieľom projektu je vytvoriť pomôcku, ktorá by umožnila mať prehľad o doučovaniach istej skupiny doučovateľov. Sledujú sa jednotlivé doučovania a ich vlastnosti, študenti, ktorých daný človek doučuje a predmety, ktoré je skupina schopná doučiť. Základný prísun spočíva vo fakte, že si daný človek nemusí pamätať kedy, koho a čo doučuje a navyše dokáže spätne vyhodnotiť svoje úsilie.

Entity: študent, doučovanie, predmet, doučovateľ

Okná: Pridávanie entít, týždenný rozvrh doučovateľa, štatistiky

Využitie databázy: databáza študentov a doučovaní

5. Jan Drotar, Yevhenii Nehrebetskyi

Cieľom projektu je vytvorenie aplikácie na uľahčenie vyhľadávania vhodných darcov krvi. Každý, kto sa chce stať darcom, sa môže pomocou našej aplikácie zaregistrovať a neskôr bude kontaktovaný v prípade, že je jeho krv potrebná. Aplikácia upozorní darcu o uplynutí lehoty na regeneráciu od posledného odberu, aby mohol opätovne darovať krv. Darca bude notifikovaný aj v prípade, že sa u neho zistí ochorenie, aby navštívil svojho lekára.

Okná: registrácia (príp. prihlásenie) darcu, editácia kontaktných údajov darcom, vyplnenie dotazníka o darcovstve, zoznam vhodných darcov

Entity: darca, príjemca, darovanie krvi, upozornenia

6. Alexander Szabari, Pavel Lukačik

V súčasnosti existuje veľa sprostredkovateľov z firiem ako AVON, Oriflame atď. Tento systém by mal pomôcť sprostredkovateľom rozhodovať sa aký tovar z veľkoskladu si majú objednať, aby mali dostatočné množstvá výrobkov na sklade. Ďalej mať uložené informácie, ktorí zákazníci si objednali daný výrobok a pred akou dobou, aby vedeli zákazníkovi ponúknuť opäť daný tovar.

Systém bude pracovať s údajmi o tovare, skupine tovarov, objednávkach, zákazníkovi a jeho požiadavkách. V systéme bude možné pridávať, odoberať tovar z ponúkaných tovarov, meniť vlastnosti tovaru. Podobne môže užívateľ pridávať, odoberať, meniť skupinu tovarov, aj zákazníkov.

Užívateľ si môže zapisovať požiadavky jednotlivých tovarov od zákazníka. V prípade že má užívateľ už požiadavky od viacerých zákazníkov, systém zobrazí zoznam tovarov, z ktorých môže urobiť objednávku z veľkoskladu.

Užívateľ si môže prezerať prehľady o tržbách za mesiac, predaných tovaroch, štatistiky najpredávanejších tovarov, informácie o počtoch tovarov na sklade.

7. Samuel Koprda, Štefan Levoča

Cieľom projektu je vytvorenie voľnočasovej aplikácie umožňujúcej riešenie maľovaných krížoviek. Používateľ si bude môcť vybrať z už aktuálnych krížoviek nachádzajúcich sa v databáze aplikácie, respektíve si bude môcť vyrobiť svoju vlastnú krížovku.

Úvodná obrazovka bude umožňovať výber z viacerých možností, a to vytvorenie novej krížovky, riešenie krížovky, načítanie nedoriešenej krížovky a nakoniec štatistika riešenia krížoviek v aplikácií.

Aplikácia poskytne ďalšie okná spravujúce:

 • zadanie parametrov novovytváranej krížovky (počet riadkov, stĺpcov, názov krížovky, náročnosť a jej samotné riešenie)
 • výber z už uložených krížoviek v databáze aplikácie na základe rozličných parametrov ako je náročnosť, názov krížovky a jej riešenie s možnosťou aktuálneho uloženia čiastočného stavu riešenia
 • načítanie čiastočného stavu riešenia krížovky a pokračovanie v jeho ďalšom riešení
 • štatistické spracovanie riešenia krížoviek v aplikácií

Predpokladané entity:

 • Hra – počet ťahov, krížovka, políčka hry, čas riešenia, horná legenda, ľavá legenda, je hra ukončená, čas hry, časová pečiatka začiatku, časová pečiatka konca
 • Krížovka – názov, id, náročnosť, riešenie krížovky, výška a šírka krížovky
 • Políčko hry – aktuálny stav, súradnice X a Y, požadovaný stav
 • Políčko – stav, súradnice X a Y

Plánuje sa využitie DAO, GUI v JavaFx s viacerými oknami (viď vyššie), SQL (pre preddefinované a novo pridané krížovky v aplikácií).

8. Stanislava Linková, Jiří Resler

MultiLingo is an online service to help language schools with finding people who are interested in learning a foreign language, and for learners to find a course, which is suitable for their skill in a certain language. A person can take a test and the app will offer them the most suitable courses based on their skills. Customers are able to registrate on our site, schools and learners as well. There is a database of courses for learners to choose from, offered by language schools. Application tracks a person's progress and there is a nice overview of all courses, which he has already taken. There is an option for teachers who don't work for a language school to registrate and offer courses as well.

9. Lucia Hajduková, Jakub Siladi

School Virtual Stack (SVS) bude pomôcka pre zamestnancov škôl a obdobných zariadení pri správe vybavenia, ktorým disponujú. Cieľom našej aplikácie je vytvoriť databázu vybraných zariadení, ktorá bude uchovávať informácie o ich stave, špecifikácií, mieste uloženia a iných vhodných atribútoch. Aplikácia bude vedieť čítať a generovať QR kódy, ktoré budú identifikovať jednotlivé zariadenia. Prvým oknom do aplikácie bude prihlásenie a to buď administrátora, ktorý bude môcť vytvárať, mazať a editovať položky alebo bežného používateľa, ktorému bude umožnené vyhľadávanie a čítanie dát. Ďalšie okná budú slúžiť na zobrazovanie a prácu s údajmi o zariadeniach. Naša aplikácia bude mať taktiež okno s funkcionalitou pre koncoročnú kontrolu, či sa dané zariadenia v databáze naozaj nachádzajú v miestnostiach, kde majú.

10. Ondrej Šofranko, Miloš Jakubčin

Hlavným zámerom tejto aplikácie bude uľahčiť prácu s realitami - najmä prácu s vytipovanými realitami. Bude použiteľná ako aplikácia realitného makléra, kde sa bude dať uchovávať celé portfólio ponúkaných realít (pozemkov, domov, bytov, technických stavieb, atď.). Zámerom je taktiež uľahčiť udržiavanie si prehľadu navštívených alebo vytipovaných realít vhodných na kúpu súkromnou osobou.

Hlavnou časťou aplikácie bude zobrazovanie nehnuteľností na ľubovoľných vrstvách máp, ktoré si bude mocť používateľ importovať na základe URL podkladovej mapy. Niektoré mapy budú už súčasťou základného balíka, napr. : www.openstreetmap.org. Zaujímavou časťou, ak sa ju podarí zrealizovať, bude práca s katastrálnymi dátami. Katastrálne rastrové podkladové mapy, a vektorové mapy parciel. Načítavanie listov vlastníctva realít zaznačených na mape. Upozornenie ak sa zmení zápis nehnuteľnosti v katastri, atď.

Podstatnou časťou bude pridávanie vlastných kategórii na popis nehnuteľností. Plánujem základné údaje zobrazovať na podkladovej mape, napr: názov, cena, skóre v zvolených kategóriach, celkové skóre...

Plánované je aj prehľadové zobrazenie nehnuteľností s možnosťou zoradenia a filtrovania na základe zvolených kritérii.

Plánovaný je aj export zvolených realít do pdf formátu.