Záverečný projekt

Záverečný projekt je základná forma ohodnotenia práce študentov. Záverečné projekty riešia dvojčlenné tímy.

Termíny

  • zaslanie zadania - utorok 17.10.2017
  • 1. obhajoba - streda 20.12.2017 od 13:30 v miestnosti SJ2P12. Zaslanie mailu s rozpisom požadovaných bodov do utorka 19.12.2017, 13:30.
  • 2. obhajoba - streda 7.2.2018 od 8:00 v miestnosti SJ2P12. Zaslanie mailu s rozpisom požadovaných bodov do utorka 6.2.2018, 8:00.

Zadanie

Zadanie projektu si vymýšľajú samotní študenti. Názov zadania, krátky opis zámeru a mená členov tímov je potrebné zaslať mailom cvičiacemu do 17.10.2017. Opis zámeru má aspoň 500 znakov textu a obsahuje popis predpokladanej funkcionality a štruktúry spravovaných dát. Za každý deň omeškania zaslania zadania spĺňajúceho vyššie spomenuté je sankcia -1 bod.

Pri výbere zadania sa môžete inšpirovať minuloročnými projektmi. Je potrebné mať na pamäti, že projekty by mali spĺňať minimálne požiadavky.

Použitie knižníc a riešení tretích strán

Ak použijete kus kódu alebo knižnicu, ktorú ste nevytvárali, je nutné v komentári uviesť zdroj. Inak je daný projekt považovaný za plagiát. Viac o plagiátorstve v hodnotení.

Zaslanie rozpisu očakávaných bodov

Aspoň 24 hodín pred konaním každej obhajoby jeden z autorov projektu zašle cvičiacemu rozpis očakávaných bodov. Omeškanie oproti vyššie uvedeným časom sa hodnotí bodovou sankciou -1 bod, úplné nedodanie sankciou -2 body.

1. obhajoba

Prvá obhajoba, predstavuje prezentáciu projektu priamo nad zdrojovým kódom a spusteným programom (nie cez slajdy či prezi). Mala by trvať maximálne 10 minút a zameraná bude výlučne na ukážku funkčnosti a spôsob realizácie jednotlivých požiadaviek na funkcionalitu.

2. obhajoba

Druhá obhajoba sa skladá z dvoch prezentácií.

Krátko po 1. obhajobe budú jednotlivým tímom priradené spriatelené tímy. Úlohou študentov je prevziať kód spriateleného tímu a doplniť ho podľa požiadaviek na funkcionalitu. Rovnako, ako pri prvej obhajobe, ide o prezentáciu projektu priamo nad zdrojovým kódom a spusteným programom (nie cez slajdy či prezi). Mala by trvať maximálne 5 minút a zameraná bude na ukážku funkčnosti a spôsob realizácie doplnenej funkcionality. Študenti sa však musia orientovať aj v kóde, ktorý prevzali.

Druhá prezentácia trvajúca nula až päť minút predstavuje opravy/doplnenia chybnej časti svojho pôvodného projektu podľa e-mailu zaslanom cvičiacim (ak si to pôvodný projekt vyžadoval). Takouto opravou si študenti zabezpečia pripočítanie polovičných bodov oproti tým, ktoré by dostali za správne fungujúcu funkcionalitu v 1. obhajobe. Udelené opravy sú povinné, t.j. v prípade neobhájenia opravy je projekt hodnotený celkovo nula bodmi.