Hodnotenie (známka) sa získava na základe celkového súčtu získaných a stratených bodov. Plusové body sa dajú získať len za záverečné projekty.

Výsledná známka:

 • A: >= 31
 • B: <27, 31)
 • C: <23, 27)
 • D: <19, 23)
 • E: <15, 19)
 • FX: < 15

Bodové sankcie

Účasť na výučbe

Bodové sankcie spojené s neúčasťou na výučbových aktivitách:

 • účasť na prednáškach je nepovinná
 • účasť na cvičeniach je povinná
  • 3 ospravedlnené neúčasti (t.j. neúčasť na nanajvýš 3 cvičeniach je automaticky tolerovaná, dôvody nás nezaujímajú)
  • za každú ďalšiu neúčasť je bodová sankcia vo výške 1 bod
  • ak študent na cvičenie mešká viac ako 10 minút, je to považované za neúčasť (bez ohľadu na to, či ospravedlnená, alebo neospravedlnená).
  • Rada: Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť na viacerých cvičeniach, alebo vznikli okolnosti, ktoré bránia v riadnej účasti na výučbe, čo najskôr kontaktujte svojho cvičiaceho. Vopred ide všeličo poriešiť, na konci semestra už neporiešime nič.

Plagiátorstvo

Pri aktuálnom nastavení predmetu sa môže zdať, že plagiárostvo nie je ani možné. Žiaľ študenti nám už neraz ukázali, že to možné je.

Ak študent použije kus kódu alebo knižnicu, získanú „z internetu“, je nutné v komentári uviesť URL zdroja. Inak je daný projekt považovaný za plagiát.

Pri obhajobe projektu platí zásada, že študent rozumie svojmu kódu, jeho filozofii, vie kde, prečo a ako je každá funkcionalita naprogramovaná. Platí to aj pre tú časť projektu, ktorú vytváral iný člen tímu. V opačnom prípade považujeme projekt za plagiát.

Pravidlá:

 • Ak sa plagiát odhalí pri prvej obhajobe, daný študent (študenti) musí vytvoriť ešte jeden projekt (od nuly) a obhájiť ho na druhej obhajobe. Funkcionality pri druhej obhajobe majú automaticky polovičné hodnotenie.
 • Ak ani druhému svojmu projektu nerozumie, dostáva hodnotenie Fx.