Záverečný projekt je základná forma ohodnotenia práce študentov. Záverečné projekty riešia dvojčlenné tímy.

Termíny

  • zaslanie zadania – utorok 17.10.2023
  • predstavenie návrhu projektu – 31.10.2023 v čase cvičenia
  • 1. obhajoba – predbežne 21.12.2023 v čase prednášky. Zaslanie mailu s rozpisom požadovaných bodov deň vopred.
  • 2. obhajoba – začiatkom februára. Zaslanie mailu s rozpisom požadovaných bodov deň vopred.

Zadanie

Zadanie projektu si vymýšľajú samotní študenti. Názov zadania, krátky opis zámeru a mená členov tímov je potrebné zaslať mailom cvičiacemu do 17.10.2023. Opis zámeru má aspoň 500 znakov textu a obsahuje popis predpokladanej funkcionality a štruktúry spravovaných dát. Za každý deň omeškania zaslania zadania spĺňajúceho vyššie spomenuté je sankcia -1 bod.

Pri výbere zadania sa môžete inšpirovať projektami z minulosti. Je potrebné mať na pamäti, že projekty by mali spĺňať minimálne požiadavky.

Predstavenie návrhu projektu

Zástupca (-ovia) tímu predstavia databázový a triedový návrh svojho projektu učiteľovi. Ideálne je použitie UML diagramov. Očakáva sa aj zoznam okien s predpokladanou funkcionalitou. Predstavenie návrhu projektu slúži ako skorá spätná väzba, aby sa predišlo návrhovým chybám, príliš jednoduchým, alebo naopak príliš komplikovaným návrhom, ktoré by mohli predstavovať riziko vytvorenia slabo ohodnoteného projektu. Pri predstavovaní návrhu bude prítomný aj cvičiaci predmetu Databázové systémy a za návrh môže udeľovať body pre jeho predmet.

Použitie knižníc a riešení tretích strán

Ak použijete kus kódu alebo knižnicu, ktorú ste nevytvárali, je nutné v komentári uviesť zdroj. Inak je daný projekt považovaný za plagiát. Viac o plagiátorstve v hodnotení.

Zaslanie rozpisu očakávaných bodov

Aspoň 24 hodín pred konaním každej obhajoby jeden z autorov projektu zašle cvičiacemu rozpis očakávaných bodov. Omeškanie oproti vyššie uvedeným časom sa hodnotí bodovou sankciou -1 bod, úplné nedodanie sankciou -2 body.

1. obhajoba

Prvá obhajoba, predstavuje prezentáciu projektu priamo nad zdrojovým kódom a spusteným programom (nie cez slajdy či prezi). Mala by trvať zhruba 20 minút a zameraná bude výlučne na ukážku funkčnosti a spôsob realizácie jednotlivých požiadaviek na funkcionalitu.

2. obhajoba

Druhá obhajoba sa skladá z dvoch prezentácií.

Krátko po 1. obhajobe budú jednotlivým tímom priradené spriatelené tímy. Úlohou študentov je prevziať kód spriateleného tímu a doplniť ho podľa požiadaviek na funkcionalitu. Rovnako, ako pri prvej obhajobe, ide o prezentáciu projektu priamo nad zdrojovým kódom a spusteným programom (nie cez slajdy či prezi). Mala by trvať maximálne 10 minút a zameraná bude na ukážku funkčnosti a spôsob realizácie doplnenej funkcionality. Študenti sa však musia orientovať aj v kóde, ktorý prevzali.

Druhá prezentácia trvajúca nula až 5 minút predstavuje opravy/doplnenia chybnej časti svojho pôvodného projektu podľa e-mailu zaslanom cvičiacim (ak si to pôvodný projekt vyžadoval). Takouto opravou si študenti zabezpečia pripočítanie polovičných bodov oproti tým, ktoré by dostali za správne fungujúcu funkcionalitu v 1. obhajobe. Udelené opravy sú povinné, t.j. v prípade neobhájenia opravy je projekt hodnotený celkovo nula bodmi.