2018/2019

1. Martin Miškov, Jakub Ďuraš Korman (lokálny čítajte Kormaň)

Niektoré webové stránky, ako Canyon Factory Outlet, ktoré majú zoznam meniacich sa položiek, nemajú funkciu upozorňovania. Preto musí používateľ vždy manuálne otvoriť stránku a skontrolovať či sa na nej nachádza niečo nové a/alebo niečo čo mu vyhovuje. To je časovo náročné. Okrem toho, na príklade Canyon Factory Outlet hrozí, že niekto zareaguje a kúpi položku skôr.

Náš softvér umožní nastaviť si takéto upozornenie aj s podmienkami, ktoré musí položka spĺňať. Upozornenie bude doručené emailom.

Z technologického hľadiska sa pravidelne spracuje webová stránka, aktualizuje lokálna databáza, prejdú zapísané upozornenia s požiadavkami a prípadne odošle email cez službu tretej strany.

Projekt bude vytvorený konkrétne pre spomínaný Canyon Factory Outlet, ale cieľom je písať ho dostatočne abstraktne na to, aby sa dal ľahko použiť aj pre iné webové stránky.

2. Matúš Revický, Samuel Oswald Autoškola

Pomocou tejto aplikácie bude možné spravovať vyučovanie v autoškole, resp. sa jedná o online plánovač jázd. Program bude obsahovať tri kontá a to:

 1. Admin – neobmedzená moc(meniť údaje komukoľvek, vytvárať hodiny komukoľvek, pridávať inštruktorov, žiakov…)
 2. Inštruktor- vytvorenie rozvrhu(povolené a zakázané časy) a pridanie rozvrhu, pridanie auta, pridanie kreditov(počet predplatených jázd) študentom…
 3. Študent – meniť údaje v profile, prihlásiť sa na povolený termín(inštruktor musí potvrdiť), vidieť počet odjazdených jázd, nájsť voľný termín podľa požiadaviek…

Predpokladané entity: admin, inštruktor, študent, rozvrh, termín, vozidlo

3. Laura Vištanová, Oliver Váhovský Lab book (Laboratory notebook)

Cieľom projektu je navrhnúť a naprogramovať funkčnú elektronickú verziu lab booku (https://en.wikipedia.org/wiki/Lab_notebook). Základný model by pozostával z 1 až 3 modulov aplikácie :

 • organizácia a evidencia výskumných aktivít (= klasický lab book) – rozdelenie na menšie výskumné projekty, ich delenie na jednotlivé kroky/tasky súvisiace s daným projektom, ohodnotenie taskov podľa časovej náročnosti, zložitosti… , prepojenia medzi taskami (=logická následnosť), upozorňovanie na deadliny, plánovanie práce, písanie poznámok k splneným taskom, pridávanie obrázkov, zobrazovanie štatistík
 • inventár (evidencia experimentálneho vybavenia labáku, zoznam vecí, čo sa kde nachádza, čo sa momentálne používa v niektorom experimente, parametre a tagy vybavenia, vyhľadávanie podľa parametrov a tagov, priebežné napĺňanie zoznamu, čo by bolo vhodné dokúpiť)
 • variácia na prístrojový denník (evidencia používania prístrojov – z hľadiska upozorňovania na pravidelné zdravotné prehliadky (lasery, prístroje budiace veľké magnetické polia), prístroje vyžadujúce pravidelné technické prehliadky (napr. dofúkanie tlmičov prístrojov s tlmením mechanických vibrácií), prístroje vyžadujúce pravidelnú kalibráciu (napr. 3D tlačiareň))

Entity : možno user (prvý modul môže byť dostupný len pre daného vedca po zadaní jeho hesla), výskumný projekt, task, položka inventára, prístroj…

Okná : registrácia + prihlásenie, prehľad projektov, detaily projektu s taskami a poznámkami, okno s naplánovanými aktivitami na najbližšie dni + ich popis, inventár + vyhľadávanie, prístrojový denník, štatistiky

Využitie databázy : databáza splnených taskov s časovým trvaním a dátumom, naplánovaných taskov, inventár, databáza kto v akom čase používal ktorý prístroj…

Pozn: Je tam toho spísané dosť, realisticky je asi v danom čase realizovateľná nejaká malá časť toho všetkého, čo by sa dalo v tom projekte postupne naprogramovať. Ale kedže s tým nemáme skúsenosti, nevieme ešte odhadnúť, koľko a aké funkcionality projektu sú v našich možnostiach.

4. Andrej Hovan, Matúš Lach Evidencia doučovaní (ED)

Cieľom projektu je vytvoriť pomôcku, ktorá by umožnila mať prehľad o doučovaniach istej skupiny doučovateľov. Sledujú sa jednotlivé doučovania a ich vlastnosti, študenti, ktorých daný človek doučuje a predmety, ktoré je skupina schopná doučiť. Základný prísun spočíva vo fakte, že si daný človek nemusí pamätať kedy, koho a čo doučuje a navyše dokáže spätne vyhodnotiť svoje úsilie.

Entity: študent, doučovanie, predmet, doučovateľ

Okná: Pridávanie entít, týždenný rozvrh doučovateľa, štatistiky

Využitie databázy: databáza študentov a doučovaní

5. Jan Drotar, Yevhenii Nehrebetskyi Prvodarca

Cieľom projektu je vytvorenie aplikácie na uľahčenie vyhľadávania vhodných darcov krvi. Každý, kto sa chce stať darcom, sa môže pomocou našej aplikácie zaregistrovať a neskôr bude kontaktovaný v prípade, že je jeho krv potrebná. Aplikácia upozorní darcu o uplynutí lehoty na regeneráciu od posledného odberu, aby mohol opätovne darovať krv. Darca bude notifikovaný aj v prípade, že sa u neho zistí ochorenie, aby navštívil svojho lekára.

Okná: registrácia (príp. prihlásenie) darcu, editácia kontaktných údajov darcom, vyplnenie dotazníka o darcovstve, zoznam vhodných darcov

Entity: darca, príjemca, darovanie krvi, upozornenia

6. Alexander Szabari, Pavel Lukačik Evidencia tovarov sprostredkovateľa

V súčasnosti existuje veľa sprostredkovateľov z firiem ako AVON, Oriflame atď. Tento systém by mal pomôcť sprostredkovateľom rozhodovať sa aký tovar z veľkoskladu si majú objednať, aby mali dostatočné množstvá výrobkov na sklade. Ďalej mať uložené informácie, ktorí zákazníci si objednali daný výrobok a pred akou dobou, aby vedeli zákazníkovi ponúknuť opäť daný tovar.

Systém bude pracovať s údajmi o tovare, skupine tovarov, objednávkach, zákazníkovi a jeho požiadavkách. V systéme bude možné pridávať, odoberať tovar z ponúkaných tovarov, meniť vlastnosti tovaru. Podobne môže užívateľ pridávať, odoberať, meniť skupinu tovarov, aj zákazníkov.

Užívateľ si môže zapisovať požiadavky jednotlivých tovarov od zákazníka. V prípade že má užívateľ už požiadavky od viacerých zákazníkov, systém zobrazí zoznam tovarov, z ktorých môže urobiť objednávku z veľkoskladu.

Užívateľ si môže prezerať prehľady o tržbách za mesiac, predaných tovaroch, štatistiky najpredávanejších tovarov, informácie o počtoch tovarov na sklade.

7. Samuel Koprda, Štefan Levoča Griddlers

Cieľom projektu je vytvorenie voľnočasovej aplikácie umožňujúcej riešenie maľovaných krížoviek. Používateľ si bude môcť vybrať z už aktuálnych krížoviek nachádzajúcich sa v databáze aplikácie, respektíve si bude môcť vyrobiť svoju vlastnú krížovku.

Úvodná obrazovka bude umožňovať výber z viacerých možností, a to vytvorenie novej krížovky, riešenie krížovky, načítanie nedoriešenej krížovky a nakoniec štatistika riešenia krížoviek v aplikácií.

Aplikácia poskytne ďalšie okná spravujúce:

 • zadanie parametrov novovytváranej krížovky (počet riadkov, stĺpcov, názov krížovky, náročnosť a jej samotné riešenie)
 • výber z už uložených krížoviek v databáze aplikácie na základe rozličných parametrov ako je náročnosť, názov krížovky a jej riešenie s možnosťou aktuálneho uloženia čiastočného stavu riešenia
 • načítanie čiastočného stavu riešenia krížovky a pokračovanie v jeho ďalšom riešení
 • štatistické spracovanie riešenia krížoviek v aplikácií

Predpokladané entity:

 • Hra – počet ťahov, krížovka, políčka hry, čas riešenia, horná legenda, ľavá legenda, je hra ukončená, čas hry, časová pečiatka začiatku, časová pečiatka konca
 • Krížovka – názov, id, náročnosť, riešenie krížovky, výška a šírka krížovky
 • Políčko hry – aktuálny stav, súradnice X a Y, požadovaný stav
 • Políčko – stav, súradnice X a Y

Plánuje sa využitie DAO, GUI v JavaFx s viacerými oknami (viď vyššie), SQL (pre preddefinované a novo pridané krížovky v aplikácií).

8. Stanislava Linková, Jiří Resler MultiLingo

MultiLingo is an online service to help language schools with finding people who are interested in learning a foreign language, and for learners to find a course, which is suitable for their skill in a certain language. A person can take a test and the app will offer them the most suitable courses based on their skills. Customers are able to registrate on our site, schools and learners as well. There is a database of courses for learners to choose from, offered by language schools. Application tracks a person’s progress and there is a nice overview of all courses, which he has already taken. There is an option for teachers who don’t work for a language school to registrate and offer courses as well.

9. Lucia Hajduková, Jakub Siladi School Virtual Stack (SVS)

School Virtual Stack (SVS) bude pomôcka pre zamestnancov škôl a obdobných zariadení pri správe vybavenia, ktorým disponujú. Cieľom našej aplikácie je vytvoriť databázu vybraných zariadení, ktorá bude uchovávať informácie o ich stave, špecifikácií, mieste uloženia a iných vhodných atribútoch. Aplikácia bude vedieť čítať a generovať QR kódy, ktoré budú identifikovať jednotlivé zariadenia. Prvým oknom do aplikácie bude prihlásenie a to buď administrátora, ktorý bude môcť vytvárať, mazať a editovať položky alebo bežného používateľa, ktorému bude umožnené vyhľadávanie a čítanie dát. Ďalšie okná budú slúžiť na zobrazovanie a prácu s údajmi o zariadeniach. Naša aplikácia bude mať taktiež okno s funkcionalitou pre koncoročnú kontrolu, či sa dané zariadenia v databáze naozaj nachádzajú v miestnostiach, kde majú.

10. Ondrej Šofranko, Miloš Jakubčin Reality

Hlavným zámerom tejto aplikácie bude uľahčiť prácu s realitami – najmä prácu s vytipovanými realitami. Bude použiteľná ako aplikácia realitného makléra, kde sa bude dať uchovávať celé portfólio ponúkaných realít (pozemkov, domov, bytov, technických stavieb, atď.). Zámerom je taktiež uľahčiť udržiavanie si prehľadu navštívených alebo vytipovaných realít vhodných na kúpu súkromnou osobou.

Hlavnou časťou aplikácie bude zobrazovanie nehnuteľností na ľubovoľných vrstvách máp, ktoré si bude mocť používateľ importovať na základe URL podkladovej mapy. Niektoré mapy budú už súčasťou základného balíka, napr. : www.openstreetmap.org. Zaujímavou časťou, ak sa ju podarí zrealizovať, bude práca s katastrálnymi dátami. Katastrálne rastrové podkladové mapy, a vektorové mapy parciel. Načítavanie listov vlastníctva realít zaznačených na mape. Upozornenie ak sa zmení zápis nehnuteľnosti v katastri, atď.

Podstatnou časťou bude pridávanie vlastných kategórii na popis nehnuteľností. Plánujem základné údaje zobrazovať na podkladovej mape, napr: názov, cena, skóre v zvolených kategóriach, celkové skóre…

Plánované je aj prehľadové zobrazenie nehnuteľností s možnosťou zoradenia a filtrovania na základe zvolených kritérii.

Plánovaný je aj export zvolených realít do pdf formátu.

2019/2020

1. Yevhenii Kozhevin, Olha Charna Student Diary

Hlavným zámerom aplikácie Student Diary bude zjednodušiť organizáciu vzdelávacieho procesu, zlepšiť kontrolu úspešnosti študenta.

V tejto aplikácii bude možné zobraziť rozvrh s popisom predmetu (napríklad: e-mail učiteľa, podmienky hodnotenia, webovú stránku predmetu). Bude tiež možné zobraziť aktuálne domáce zadania a termíny skúšok

Predpokladané entity: užívateľ, rozvrh, skúška, domáce zadanie, hodina.

Predpokladane okna: registrácia/prihlásenie, hlavne okno, okno z rozvrhom, okno editácii rozvrhu/predmetu/domácich zadaní/skúšok.

2. Matúš Paľo a Lukáš Tkáčik Pizza – INT

Ako už asi každý vieme, život študenta na internáte nie je nič moc, čo sa týka stravovania. No každý si občas chce dopriať tak trochu luxus a preto si objedná pizzu. Cieľom projektu bude vytvoriť aplikáciu , pomocou ktorej si študenti našej univerzity budú môcť zjednodušene objednať pizzu priamo na svoj internát.

Predpokladané entity:

 1. správca: Ten by mal možnosť modifikovať akýmkoľvek spôsobom objednávacie menu (pridávať, odoberať, zmeniť cenu … )
 2. pizzaList: databáza v ktorej by boli uložené pizze a informácie o nich
 3. objednávka: zahŕňala by info o študentovi + pizze ktoré si vyberie študent
 4. objednávkyList: ďalšia databáza v ktorej by sa uchovávali akceptované objednávky
 5. emailSender: externá knižnica a kus kódu na zasielanie mailov

Po spustení aplikácie sa objavia 2 možnosti a to či ste študent alebo správca. Ak vyberiete správca bude od vás žiadať prihlasovacie meno a heslo, ak vyberiete študent hodí vás to hneď na objednávacie menu, kde budete mať na výber z daných možností.

Po výbere pizze by klikol na tlačidlo objednať, otvorí sa mu objednávka, kde by zadával informácie (meno, priezvisko, mail, adresu, isic) a následne potvrdil objednávku tlačidlom objednať. Vyskočí okno, že objednávka bola prijatá a následne by mu prišiel mail s podrobnosťami objednávky.

3. Jakub Mohler, Adrián Rojek Plavecký klub

Aplikácia Plavecký klub bude slúžiť na evidenciu plavcov, trénerov, tréningových skupín, tréningov a súťaží. Hlavnou funkcionalitou bude možnosť pozrieť si rozpisy tréningov a súťaží.

V aplikácii budú dve možnosti prihlásenia :

 1. Admin – Používateľ Admin (Správca klubu, Tréner) bude mať možnosť pridávať a editovať plavcov, tréningové skupiny, rozpisy tréningov a súťaží.
 2. User – Používateľ User (Plavec, Rodič plavca) bude môcť sledovať tréningové skupiny, rozpisy tréningov a súťaží.

V aplikácii sa budú uchovávať údaje o plavcoch (Meno, Priezvisko, kontakt, tréningová skupina, súťažná kategória…), tréningových skupinách (Tréner, zoznam plavcov, rozpis tréningov…) tréneroch (Meno, Priezvisko, tréningová skupina…) a súťažiach (miesto, dátum…). Aplikácia bude obsahovať aj prezenčnú listinu, kde bude vedieť Admin zapisovať účasť/neúčasť plavcov na tréningu.

4. Martina Hrehová, Viktória Štedlová PlanEat

Cieľom projektu je navrhnúť evidenciu jedál v domácnosti, ktorá by uľahčila plánovanie stravy. Sleduje sa frekventovanosť konzumácie jednotlivých jedál, navrhuje jedlo ktoré nebolo dlho pridané do jedálničku alebo si vieme pomocou funkcie „RANDOM“ vygenerovať náhodné jedlo. Okrem toho dokáže aj vyhľadávať recept podľa nami zadaných ingrediencií. Po pridaní jedla do jedálničku je možné vytvoriť si nákupný zoznam a je tiež možné plánovanie jedálničku na celý týždeň aj s upozornením na potrebu nákupu jednotlivých ingrediencií v predstihu. Systém tiež usporadúva jednotlivé recepty napr. podľa obľúbenosti, času potrebného na prípravu jedla alebo podľa času kedy bolo jedlo naposledy varené. Recepty si používateľ pridáva sám podľa vopred pripravenej šablóny (ingrediencie, porcie, čas, stručný postup – nie je nutný) .

5. Michal Šafranko, Diana Fortunová PAZhealth

Naša aplikácia PAZhealth má za cieľ uľahčiť používateľom život zaznamenávaním zdravotných dát a upozorňovaním na udalosti súvisiace so zdravím. Aplikácia upozorní užívateľa napríklad na to, že má zobrať liek, že sa mu blíži preventívna prehliadka, že je potrebné preočkovanie alebo na blížiaci sa termín na zmenu zdravotnej poisťovne. Užívateľ bude mať možnosť si zaznamenávať zdravotné komplikácie, lieky ktoré užíval a ich vedľajšie účinky, čo uľahčí popisovanie zdravotného stavu u lekára. Aplikácia ponúkne intuitívne užívateľské rozhranie, kde na úvodnej obrazovke budú zobrazené nadchádzajúce udalosti a možnosť pridávať nové udalosti. Dáta budú delené podľa jednotlivých kategórií.

6. Peter Juhas, Denis Dehaty Miesiči

Hlavným cieľom nášho projektu Miesiči je evidencia zákazníkov v posilňovni. Systém umožní pridať nového zákazníka, editovať potrebné údaje a taktiež prípadnú deaktiváciu zákazníka. Aplikácia bude obsahovať admin a používateľsky mód, ktorý sa zapne na základe účtu, ktorý má pridelené práva.

Admin disponuje kompletnou databázou všetkých používateľov, príchodmi a odchodmi zákazníkov ako aj o stave ich permanentky. Používateľ má vlastný login a heslo, kde si po prihlásení môže pozrieť svoje štatistky, objednať si trénera, pridať kredit, zistiť platnosť permanentky a predĺžiť si ju.

7. Barbora Feďová, Tünde Pappová Knižnica

Cieľom projektu Knižnica je vytvoriť program, ktorý budú využívať pracovníci a študenti školskej knižnice. Pracovníci sa môžu do aplikácie prihlásiť, zaevidovať vypožičanie konkrétnej knihy alebo zablokovať vypožičiavanie ďalších kníh. Študenti si môžu kontrolovať počet vypožičaných kníh a výpožičnú dobu.

Pri požičaní sa uloží aktuálny dátum, názov vypožičanej knihy, meno autora, meno a priezvisko študenta a číslo ISICu, ktorý si knihu vypožičia. Výpožičná lehota každej knihy je jeden mesiac, no dá sa predĺžiť výpožičná doba ešte aspoň o dva mesiace, no treba aby študent o to požiadal. Ak študent vypožičanú knihu nevráti do určenej lehoty, dostáva sa na čiernu listinu a nemôže vypožičiavať ďalšie knihy dovtedy, kým vypožičanú knihu nevráti.

Aplikácia archivuje všetky vypožičania a vrátenia každého študenta a pracovník má k dispozícii históriu týchto úkonov.

Okná:

 • okno na prihlásenie sa
 • okno na uloženie nových vypožičaní
 • okno na zobrazenie vypožičaných kníh
 • okno na predĺženie už vypožičaných kníh
 • okno na zobrazenie čierneho listu
 • okno na zobrazenie archívu
8. Jana Kovaličová a Vladimír Homola Aplikácia pre MLM-ákov (Ľudí, ktorí sa venujú sieťovému marketingu)

Táto aplikácia by mala slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí sa venujú multilevel marketingu, aby si nemuseli všetky záznamy o stretnutiach spisovať niekde na papier alebo do zošita, ale mali to všetko pokope v jednej aplikácií. Náš zámer je, aby jej používatelia mali hlavne prehľad o svojich klientoch a stretnutiach s nimi a aby si nemuseli sami ručne všetko prepočítavať a robiť štatistiky, ale aby to za nich robila naša aplikácia.

Aplikácia by mala obsahovať menný zoznam klientov, kde v jednotlivom riadku tabuľky by bolo najprv číslo(od 1 do 4), ktoré by predstavovalo dôležitosť klienta (1 by znamenala, že daného klienta chceme kontaktovať v najbližšej dobe a 4 napr. že ho nechceme vôbec kontaktovať), ďalej by nasledovalo meno klienta, potom kolónky 1.,2.,3. stretnutie a kolónka výsledok. Po kliknutí na jednotlivé meno klienta by sa mali zobraziť podrobnejšie údaje o danom klientovi a zároveň možnosť si k nemu dopísať ďalšie poznámky. Čo sa týka funkcionality, chceli by sme, aby sa menný zoznam dal zoradiť a filtrovať podľa vybraných kritérií, aby aplikácia vedela vytvoriť napr. štatistiku daného týždňa(počet stretnutí, predajov,…).

9. Pavol Marcinčin, Dominik Kolesár E-Knižnica

Projekt E-Knižnica má zefektívniť prácu knižniciam ktoré používajú zastaralé informačné systémy. E-Knižnica bude ponúkať rýchly náhľad kníh, výpožičiek, čitateľov.

Funkcionalita:

Správca:

 • pridať, editovať, vymazať, získať knihu
 • pridať, editovať, vymazať, získať používateľa
 • pridať, editovať, získať kategóriu
 • evidencia a vytváranie výpožičiek

Používateľ:

 • zobraziť vypožičané knihy
 • zobraziť ponuku kníh

Štruktúra:

Čitateľ:

 • meno
 • priezvisko
 • username
 • heslo
 • admin f/t
 • vypožičané knihy (zoznam vypožičiek)
 • platnosť poukazu

Kniha:

 • názov
 • autor
 • titulná strana (jpg)
 • popis
 • ID kategórie
 • rok vydania
 • vydavateľstvo
 • počet kusov kníh
 • ISBN kód
10. Matej Vojtek, Yevhenii Nehrebetskyi Flower Manager

Ste začínajúci podnikateľ, máte kvetinárstvo a potrebujete spravovať Vaše objednávky?
Ponúkame Vám Flower Manager: program ktorý Vám pomôže pridávať tovary, spravovať objednávky, manažovať zľavy, ukladať transakcie, riadiť donáškovú službu.
Na výber máte roly: zákazník a predajca. Predajca má možnosť pridať tovar do katalógu, spravovať zľavové kupóny, spravovať užívateľov. Zákazník môže objednať tovar, zobraziť zoznam produktov, detail produktu, filtrovať a vyhľadávať produkty podľa jednotlivých parametrov.

Tento program Vám rýchlo a jednoducho umožní vyhľadávať tovar. Systém dovoľuje ukladať Vaše záznamy do databázy a načítavať ich pri spustení aplikácie. Ponúkame sumarizáciu Vašich objednávok (v prípade zákazníka) a tržby (v prípade predajcu).

2020/2021

1. Zuzana Nadzamová, Matej Lacko Stráženie zvierat

Cieľom projektu je vytvoriť pomôcku pri hľadaní stráženia pre domáceho miláčika. Každý kto vlastní nejaké zviera to pozná. Je ťažké ísť na výlet keď neviete čo so psom. Chceme vytvoriť aplikáciu na uľahčenie vyhľadávania krátkodobých „pestúniek“ pre zvieratá. Užívateľ sa bude môcť zaregistrovať a vyhľadať pre svoje zviera najvhodnejšiu osobu na stráženie alebo sa zaregistrovať ako „pestúnka“ a ponúkať stráženie pre iných.

Štruktúra:

 • Používateľ – Strážim/hľadám stráženie, Tel číslo, Okres kde žije, (v prípade že užívateľ ponúka stráženie tak aj cena, za ktorú je ochotný starať sa o cudzie zviera)
 • Zviera – Typ zvieraťa, Pohlavie, Vek, Dôležite info, Doba na stráženie

Funkcionalita:

 • Admin – modifikuje všetko
 • User – založí žiadosť o stráženie, má prístup k základným informáciám o zvieratách

2. Diana Fortunová, Tünde Pappová Knižnica

Cieľom projektu Knižnica je vytvoriť program, ktorý budú využívať pracovníci a študenti školskej knižnice. Pracovníci sa môžu do aplikácie prihlásiť, zaevidovať vypožičanie konkrétnej knihy alebo zablokovať vypožičiavanie ďalších kníh. Študenti si môžu kontrolovať počet vypožičaných kníh a výpožičnú dobu.

Pri požičaní sa uloží aktuálny dátum, názov vypožičanej knihy, meno autora, meno a priezvisko študenta a číslo ISICu, ktorý si knihu vypožičia. Výpožičná lehota každej knihy je jeden mesiac, no dá sa predĺžiť výpožičná doba ešte aspoň o dva mesiace, no treba aby študent o to požiadal. Ak študent vypožičanú knihu nevráti do určenej lehoty, dostáva sa na čiernu listinu a nemôže vypožičiavať ďalšie knihy dovtedy, kým vypožičanú knihu nevráti.

Aplikácia archivuje všetky vypožičania a vrátenia každého študenta a pracovník má k dispozícii históriu týchto úkonov.

Okná:

 • okno na prihlásenie sa
 • okno na uloženie nových vypožičaní
 • okno na zobrazenie vypožičaných kníh
 • okno na predĺženie už vypožičaných kníh
 • okno na zobrazenie čierneho listu
 • okno na zobrazenie archívu

3. Dominik Madzik, Martin Paľo Manažér školských predmetov

Cieľom nášho MSP projektu je navrhnúť aplikáciu, ktorá bude slúžiť na uľahčenie zápisu a správy predmetov pre študentov aj učiteľov s prispôsobenými používateľskými rozhraniami. V aplikácii budeme používať databázu, ktorá nám bude uchovávať informácie o našich používateľoch(meno, priezvisko, id, odbor, ročník, absolvované predmety…) a takisto databázu o predmetoch(názov, id, ročník, semester, kredity, potrebné absolvované predmety…). Aplikácia bude poskytovať prihlásenie ako user(učiteľ, žiak) alebo admin(správca systému a databáz). Pri navrhovaní aplikácie kladieme dôraz na jednoduché používanie s príjemným používateľským rozhraním. Aplikácia bude poskytovať jednoduchý zápis predmetov pre študentov a tiež prehľadný rozvrh hodín.

4. Samuel Suvák, Richard Dolhý CAIS (Clear Academic Information System)

Aplikácia, pri ktorej sa študenti (hlavne tí noví) nebudú strácať v tom, kolko domácich úloh majú, do kedy ich odovzdať a na aké predmety ich majú. Budú samozrejme mať aj priestor na odovzdávanie tých úloh. Profesori budú tiež môcť zadávať zadania na ich predmety, pri ktorých môžu bližšie špecifikovať požiadavky a pripnúť materiály k zadaniam (vhodné pre študentov ktorí sa nemohli zúčastniť tej hodiny). Budú si tiež môcť vybrať, či študenti riešenia len nahrajú pod zadanie (ako v Microsoft Teams), alebo na nejaký externý systém (ako napr. Moodle). Profesori si samozrejme môžu určiť čas a dátum do kedy akceptujú riešenia.
K dispozícii bude aj rozvrh hodín, jedinečný pre každého podľa ich odboru a toho či sú učitelia alebo študenti. Pri každej hodine bude aj popísaná miestnosť v ktorej sa hodina realizuje, ulica budovy kde je tá miestnosť, meno vyučujúceho, či je tá hodina dištančne a či sú na ňu nejaké zadania na odovzdanie.
Nakoniec ešte bude aj tzv. „zoznam akcii“, kde sa budú nachádzať najnovšie články a aktualizácie z hlavnej stránky školy, a taktiež aj zo sociálnych médii školy, či už sú to oznámenia, alebo pozvania na akcie.
Cieľom je vlastne urobiť prehľadnejší AiS, s modernejším designom a vecami ako napríklad prispôsobivý layout.

GUI = JavaFX
Databáza = MsSQL_express_2014
Entity = ziak, ucitel, rozvrh, zoznam akcii, odovzdavanie uloh
Okná = rozvrh, login screen, popis predmetu, zadania od učiteľov, špecifické zadanie s jeho popisom, zoznam akcii

5. Lukáš Sekerák, Erik Žiak Sklad

Zámerom projektu je vytvoriť softvér, ktorý by umožnil efektívnu správu skladu, v ktorom sa uchovávajú ľubovoľné produkty (stavebný materiál, elektronika, nábytok a pod.). Prostredníctvom navrhnutého softvéru bude možné zobraziť aktuálny stav zásob a tiež informáciu o konkrétnom umiestnení jednotlivých položiek v sklade, ktoré budú označené individuálnym identifikátorom. Majiteľ skladu bude mať k dispozícii celkový prehľad o sklade a zásobách, vedúci zamestnanec zodpovedný za príjem a výdaj zásob bude môcť jednoducho položky nahrať resp. odobrať zo systému, skladník, ktorý sa bude v sklade pohybovať bude zas podľa jednoznačného identifikátora vedieť položky vyhľadať.

Predpokladané entity: majiteľ, vedúci, skladník.

Predpokladané okná: pridávanie entít, príjem a výdaj zásob, pridávanie a odoberanie položiek, zobrazenie miesta uloženia, zobrazenie stavu uskladnených zásob

Predpokladané použitie databázy: databáza užívateľov a jednotlivých položiek s informáciami o nich a o ich uložení

6. Samuel Baran, Dominik Džama Požičovňa náradia

Z času na čas je potrebné v domácnosti niečo opraviť a nie každý má doma plne vybavenú dielňu.

Cieľom nášho projektu je navrhnúť a naprogramovať aplikáciu pre komunitu domácich majstrov na požičiavanie pracovného náradia.

Používatelia si budú môcť vytvárať kontá(registrácia a následné prihlasovanie do konta), pomocou ktorých budú môcť vyhľadávať náradie podľa potreby, vyhľadať prenajímateľov z okolia a dohodnúť sa na vypožičaní daného náradia.
Budú tiež môcť figurovať aj ako prenajímatelia a poskytovať náradie na prenájom, k čomu sa viaže správa požičiavaného náradia.

7. Michal Breškovič, František Kurimský CRAM (Kram)

Táto aplikácia obsahuje databázu používateľov (hlavne študentom a učiteľom ale komukoľvek inému, kto má chuť učiť sa). Daná aplikácia obsahuje databázu kurzov/predmetov. Každý kurz/predmet obsahuje študijný plán rozdelený na sekcie/hodiny, ku ktorým sú priradené dané materiály, ku ktorým si vie používateľ písať poznámky, vytvoriť si vlastný rozvrh učenia a overiť si znalosti vo vygenerovanom teste. 

Moduly: 

 • Profil používatelia(možno budú rozdelený podľa statusu)
  • obsahuje meno heslo, a takisto zoznam aktuálnych predmetov používateľa
 • Predmety
  • používateľ môže vytvoriť nový predmet/kurz
  • obsahuje zoznam svojich sekcií/hodín, ku každej hodine sú priradené materiály
 • Sekcie/Hodiny
  • obsahuje odkazy na materiály, používateľ vie pridávať nové materiály, zdroje
 • Testy
  • databáza otázok k danému predmetu/sekcii, z ktorej sa budú náhodne vytvárať testy
 • Poznámky
  • obsahuje meno používateľa, predmet, odkaz na poznámku a hodinu ku ktorej bola daná poznámka vytvorená
 • Rozvrh
  • názov predmetu plus dátum a čas kedy sa používateľ chce učiť, a takisto status či splnil cieľ alebo nie, notifikácie

8. Marek Dorko, Matej Nižník Git-GUI

Cieľom nášho projektu je vytvoriť grafické používateľské rozhranie pre Git s využitím JavaFX frameworku. Malo by byť používateľsky prívetivé a jednoduché na používanie.
Aplikácia bude pozostávať z niekoľkých častí:

 • Rozhranie na prechádzanie histórie commit-ov
 • Vytváranie commit-ov
 • Správa branche-ov
 • Správa remote-ov
 • Sledovanie diff-ov

Využitie databázy vidíme vo vytvorení rozhrania na prehľad aktuálne rozpracovaných projektov, kde dané projekty budú získavané z databázy.
Na interakciu aplikácie s Gitom využijeme existujúcu knižnicu JGit, ktorú využíva aj Eclipse IDE.

2021/2022

1. Vladyslav Shevtsov, Stanislav Ivanov Sklad

Cieľom nášho projektu je vyrobiť jednoduchý na používanie systém pre obchod na predaj a účet tovarov v ktorom sa uchovávajú ľubovoľné produkty. Pri pomoci nášho systému pracovnici predajni a skladu budú môcť kontrolovať počet tovarov na sklade. Bude existovať 4 roly:

 1. predajca
 2. vedúci skladu
 3. skladník
 4. admin(kontrolovať a upravovať všetko čo sa týka zamestnancov)

Funkcionalita rolí

 1. Predajca – bude môcť vytvoriť novu objednávku pre zákazníka, sledovať stav objednávky
 2. Vedúci skladu – bude môcť primát novy tovar a loziť jeho na ľubovoľnú pozíciu. Vytvoriť novy pozície, tovary, meniť počet kusov tovaru na pozíciách, mazať pozícii a tovary z celého skladu
 3. Skladník – bude môcť pozrieť aký dovar na akej pozície nachádza sa, meniť stav objednávky(zbalene, nie zbalene, v procese balenia)
 4. admin – bude môcť vytvárať a kontrolovať konto používateľov(bude mat prístup ku všetkej funkcionalite systému na rozdiel od skladníka alebo predajca) V priepade ak zamestnanec nie bude mat vysokú rol, vyššia funkcionalita bude zablokovaná

Predpokladané okná: login, tovary(hľadanie tovaru na pozíciách, pridanie nového tovaru, odstránenie tovaru z pozícii, triedenie tovaru), zamestnanci(pridanie, mazanie, úprava info, pridanie prístupu k inej funkcionalite), objednávka(vytváranie objednávky, zmena stavu objednávky, obsah objednávky), štatistika, okno produktu (možnosť zmeniť informácie o produkte). Riešenie poctu tovarov na posicii: Každý regál bude mat rozmery, potom podlá toho vypočítame koľko tovaru už je na pozícii, a koľko ešte vojde. Každý tovar bude mat svoj rozmer, takže podlá toho vypočítame objem voľného priestoru na pozícii, vypočítame koľko tovarom nám prišlo na sklad a potom systém rozhodne či vojde to na pozíciu či nie GUI = JavaFX Databáza = MySQL Predpokladane entity: User, Produkt, Position, Objednávka, Rozdelenie tovaru podlá kategórii. Sú možné aj ďalšie okná, funkcie a rozšírenia diagramu. Rozhodli sme že budeme robiť aj sklad aj objednávku, lebo mame na slovenskú veľa obchodov ktorí nachádzajú pri skladoch. Ni všetci majú internetovú stránku a iba predajnú

2. Olha Koliesnikova, Anastasiia Vitkovska Travel Agency

Cieľom  nášho projektu je navrhnúť informačný systém pre cestovnú kanceláriu. Užívateľmi budú zamestnanci cestovnej kancelárie a klienti. Projekt by mal obsahovať informácie o zákazníkoch, dostupných zájazdoch, informácie o hoteloch a letoch.

Predpokladané entity : zákazník, zájazdy, typ zájazdu, lety.

Predpokladane okná: 

 • okno na prihlásenie sa(admin/user)
 • okno na uloženie nových zájazdov
 • okno na zobrazenie zájazdov
 • okno na vyhľadávanie letov
3. Filip Lohinský, Bianka Szepesiová Projekt EZ

Cieľom nášho projektu je vytvoriť aplikáciu, ktorá uľahčí a sprehľadní organizáciu a koordináciu projektov a delegovanie zodpovednosti.  

Funkcionalita:  

 • Registrácia a prihlásenie užívateľov  
 • Vytvorenie, editovanie a mazanie projektov, zoznamov taskov, taskov a reportov 
 • Priradenie a odoberanie tagov k taskom a zoradenie podľa tagov 
 • Priradenie užívateľov k projektom a jednotlivým taskom  

Entity : User, Workspace, Projekt, Zoznam Taskov, Task, Report 

Okná : registrácia + prihlásenie, pracovné prostredie so zoznamom projektov, konkrétny projekt so zoznamami taskov, konkrétny task 

4. Monika Rapavá, Diana Fortunová Student All-in-one Planner (SAP)

Náš projekt by mal pomôcť študentom, ale aj iným, ktorí majú veľa povinností a strácajú nad nimi prehľad. Často sa stáva, že ľudia si píšu úlohy na rôzne miesta, do diárov, kalendárov v mobile alebo na mail. Radi by sme poskytli možnosť, ako si jednoducho a prehľadne zaznamenávať úlohy na jednom mieste. Po prihlásení má používateľ  v úvodnom okne na výber z dvoch(?) možností: Pridať novú udalosť alebo pokračovať do plannera. V planneri si používateľ môže zobraziť úlohy podľa kategórií alebo deadlinu. Taktiež by mohol mať možnosť nastaviť si automatické upozornenia pred blížiacim sa koncom úlohy(?).

Funkcionalita:

 • kategorizácia úloh (práca, škola, domácnosť,…) -colorcoded
 • checkbox (úloha splnená)
 • radenie úloh podľa zostávajúceho času
 • nastavenie dôležitosti úloh
 • zmena náhľadu (deň, týždeň, mesiac)
 • pridať poznámku
 • prihlasovanie
 • naplánované upozornenia ?

Okná:

 • prihlásenie
 • úvodné okno (pridať úlohu/pokračovať do plannera)
 • pridať úlohu (názov, kategória, deadline, upozornenie, poznámka)
 • planner okno s úlohami zoradenými podľa deadlinu (dropdown menu s kategóriami, možnosť editácie už vytvorenej úlohy)
5. Zuzana Hennelová, Šimon Huraj Projekt jedáleň

Táto aplikácia má slúžiť prevádzkam stravovacích zariadení pre študentov na tvorbu obedových menu. Bude
poskytovať možnosť vytvárať jedlá, ktoré sa uložia do pamäte a budú sa môcť opätovne použiť. Jedlo bude mať
pri sebe popis zloženia, alergény, gramáž, cenu a fotografiu. Pre každý deň v týždni bude možné z jedál vyskladať
obedové menu. Študenti si po prihlásení budú môcť pozrieť, koľko majú na karte peňazí.

Predpokladané entity:

 • jedlo (názov, popis, alergény, gramáž, fotografia, cena)
 • obedové menu (dátum, aktuálna ponuka jedál)
 • stravník (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, stav účtu, prihlasovacie údaje)
 • vedúci (osobné údaje, možnosť editovať stravníka a jedálny lístok, pridávanie jedál)

Predpokladané okná:

 • prihlásenie
 • jedálny lístok/menu
 • detailný pohľad na jedlo
 • jedálny lístok tvorba vedúcim
 • pridanie nového jedla
 • editácia stravníka vedúcim (objednávka, peniaze na účte, osobné údaje)

Štruktúra dát: Budeme viesť databázu všetkých stravníkov a vytvorených jedál (pre jednoduchú tvorbu menu).

6. Adam Kundracik, Oleksandr Fetkovych Flight booker

Cieľom projektu je vytvorenie aplikácie na rezerváciu leteniek v leteckej spoločnosti aj s prehľadom zákazníkov. Admin / user sa musí prihlásiť do systému aby následne mohol pracovať s aplikáciou. Môže pridávať lety, vytvárať a prehľadávať uživateľov ako aj bookovať letenky, ale aj pridať nového usera ktorý bude mat svoje vlastné prihlasovacie údaje. Admin vytvorí použivateľa (Zadá jeho meno, priezvisko, Adresu, Dátum narodenia, pohlavie a Tel. Č. , foto) a následne ho uloží do databázy zákazníkov. Následne môže pridať let (názov spoločnosti, Odkiaľ – kam, čas odletu, čas príletu, cenu letenky). Admin môže prehľadávať zákaznikov a aktualizovať ich údaje podľa potreby. Admin následne vyberie Zákazníka, vyberie krajinu odletu a príletu a systém mu ponukne všetky lety podľa zadaných požiadaviek, vyberie classu v ktorej chce letiet (1st class, bussiness economy) a počet miest ktoré chce kúpiť. Možno sa bude aj objavovať obsadenosť lietadla a počet zvyšných lístkov.

Predpokladané entity: uživateľ, lety, krajiny (možno sa to ešte pozmení / doplní)

Okná: vytvoriť použivateľa, vyhľadavanie použivateľa, pridať let, kúpa / booking listku, vytvorenie usera, hlavne menu.

7. Alex Gajdoš, Boris Hamadej PAZacinkáreň

PAZacinkáreň je študentský projekt, ktorého cieľom je vytvorenie objednávkového systému pre univerzitnú palacinkáreň. Tento systém by mal vypomôcť v tom aby si študenti mohli vytvárať objednávky vopred vo vytvorenej aplikácii a tak zrýchliť čakanie na výdaj svojich palaciniek. Predpokladané entity:

 • Objednávka
 • Admin
 • Menu
 • List (databáza) objednávok

Predpokladané okná:

 • Úvodné okno – na výber Objednávajúci alebo Admin
 • Okno s objednávkou – osoba si bude môcť vybrať z menu
 • Okno pre vyplnenie údajov, napr. meno, ISIC číslo, …
 • Okno s potvrdením objednávky
 • Admin okno s rôznymi úpravami menu, užívateľov, …
8. Dominik Madzik, Henrieta Paločková WatchApp

Táto aplikácia bude slúžiť pre divákov televízie, ako miesto na budovanie si svojej knižnice
dokončených, ale aj práve pozeraných filmov a seriálov. Používateľ sa zaregistruje a môže do rôznych,
ním vytvorených zoznamov, pridávať filmy a seriály. Nápad na túto aplikácia vznikol aj kvôli situáciám,
kedy sa chcete podeliť o svoje záujmy a poskytnúť odporúčanie. Preto sa ku každému seriálu a filmu v
kolekcii dajú individuálne pridávať aj recenzie, či komentáre. Používatelia sú zapísaní v databáze a vedia
sa navzájom pridávať, prezrieť si svoj profil a vidieť svoje uložené filmy. Tie sa dajú pridávať manuálne,
alebo vyhľadať v databáze. Pri seriáloch, bude implementované aj sledovanie postupu pri sledovaní
epizód, aby sa divák nestratil. Používateľ tu ku každému filmu dokáže naviac nahrať aj svoj vlastný
obrázok. Ďalšia funkcionalita je, že pridané filmy sa dajú roztriediť do rôznych skupín na základe nejakej
ľubovoľnej spoločnej vlastnosti, či už ide o konkrétny žáner alebo vekové obmedzenie. Tieto skupiny
vytvára a upravuje používateľ podľa vlastných kritérií. Týmto uľahčíme a zdokonalíme sledovanie
všetkým filmovým nadšencom.
Aplikácia teda obsahuje databázu používateľov a databázu filmov a seriálov. Taktiež priatelia, ktorých
si užívateľ pridá, sú usporiadaný v databáze. Ďalšie štruktúry, ako napríklad skupiny filmov, alebo
rebríčky si vie vytvoriť samotný používateľ. Je podporované aj vyhľadávanie užívateľov v aplikácii.

9. Martin Paľo, Erik Mesároš Evidencia účastnikov bohoslužieb Greckokatolíckej cirkvi v Košickej eparchii

Cieľom projektu je vytvorenie aplikácie, ktorá uľahčí dodržiavanie protipandemických opatrení na
bohoslužbách v chrámoch Gréckokatolíckej Košickej eparchie. Táto aplikácia bude dostupná veriacim,
ktorí sa budú môcť prihlásiť na bohoslužbu vo svojom okrese do svojho chrámu a zabezpečiť tak
bezpečný chod samotnej bohoslužby na základe aktuálnych opatrení. Zároveň pre kňazov ktorí budú
mať k dispozícii kontaktné údaje o účastníkoch liturgie ktoré sú požadované pre chod liturgií v režime
OTP.


Admin –
pridávať a odoberať kňazov, chrámy, farnosti, správa aplikácie a databázy
Kňaz – pridávať a meniť oznamy a rozvrh bohoslužieb vo svojej farnosti

Používaťeľ – prihlásiť sa na bohoslužbu (liturgia, večiereň, spoveď) a pozerať si oznamy vo svojej
farnosti, vytvorenie profile pri registrácii


Entity: Admin(správca), Používateľ(veriaci), Kňaz, Chrám, Farnosť, Bohoslužba

10. Matej Lacko, Zuzana Nadzamová Stráženie zvierat

Cieľom projektu je vytvoriť pomôcku pri hľadaní stráženia pre domáceho miláčika. Každý kto vlastní nejaké zviera to pozná. Je ťažké ísť na výlet keď neviete čo so psom. Chceme vytvoriť aplikáciu na uľahčenie vyhľadávania krátkodobých „pestúniek“ pre zvieratá. Užívateľ sa bude môcť zaregistrovať a vyhľadať pre svoje zviera najvhodnejšiu osobu na stráženie alebo sa zaregistrovať ako „pestúnka“ a ponúkať stráženie pre iných.

Štruktúra:

Užívateľ: Strážim/hľadám stráženie, Tel číslo, Okres kde žije, (v prípade že užívateľ ponúka stráženie tak aj cena, za ktorú je ochotný starať sa o cudzie zviera)

Zviera: Typ zvieraťa, Pohlavie, Vek, Dôležite info, Doba na stráženie

Funkcionalita:

 • Admin – modifikuje všetko
 • User – založí žiadosť o stráženie, má prístup k základným informáciám o zvieratách
11. Stanislav Švec, Martin Gojdič SAS – Správcovský autobusový systém

Program bude určený pre správcov autobusovej spoločnosti. Používateľ dostane údaje pre prístup do systému a bude mať možnosť pridávať nové autobusy, zastávky, šoférov do systému a bude môcť vytvárať nové trasy a linky (pod pojmom trasa považujeme postupnosť zastávok, pričom linkou myslíme trasu vrátane prideleného šoféra, autobusu a smeru). Použivateľ si bude môcť graficky vypísať respektíve vykresliť linku. To bude vyzerať tak, že každá zastávka bude mať nejaké 2D súradnice na „mape“ a trasa bude znázornená tak, že jednotlivé zastávky budú spojené úsečkou.

ENTITY:

 • Admin – pridávať šoférov, zastávky, autobusy, linky, trasy
 • Šofér – meno, priezvisko, stav, id
 • Linka – id, šofér, autobus, trasa, (smer)
 • Trasa – číslo, postupnosť zastávok
 • Zastávka – na znamenie, meno, x, y
 • Autobus – SPZ (výrobné číslo), stav

OKNÁ:

 • Meno, heslo – tlačidlo prihlásiť
 • Menu – tlačidlá s odkazmi na iné okná s konkrétnymi funkcionalitami – pridávanie a výpis
 • Okno(á) na pridávanie
 • Okno(á) na výpis
 • Editovanie linky

 

2022/2023

1. Daniel Moško, Jakub Nižník Bugster (master your BUG!)

Bugster (master your BUG!) je aplikácia na spravovanie bugov pre vývojárov v hotových softvéroch alebo projektoch. Cieľom našej aplikácie je poskytnúť vývojárom prehľad o aktuálnych chybách v projektoch, aby vedeli efektívne svoje softvéry opravovať a zdokonaľovať. Aplikácia umožní každému vývojárovi pozrieť si nahlásené chyby na projekte, na ktorom je priradený. Projektový manažér môže zasa priradiť jednotlivých vývojarov na vyriešenie problému. Admin spravuje všetkých zamestnancov v systéme a vytvára projekty.

Predpokladané entity:

 • Admin (všetky práva + CRUD projektových manažérov, zamestnancov, projektov)
 • Project manager (CRUD bugov, priradenie / mazanie zamestnancov na projekte)
 • Developer (môže iba pozerať = read only)
 • Project
 • Bug

Okná:

 • Login
 • List bugov
 • CRUD bugu
 • CRUD zamestnancov / projektový manažér
 • CRUD projektu
2. Daniela Pillárová, Roman Rapco Guideman

Svet ponúka veľké množstvo turistických atrakcií, ktoré stoja za hlbšie spoznanie. S aplikáciou Guideman vedia všetci dobrodruhovia, pomocou edukovaného sprievodcu, nahliadnuť do dejín minulosti rôznych pamiatok. Stačí si svojho Guideman-a jednoducho rezervovať na konkrétny výlet a hurááá na spoznávanie.

Cestovateľ po prihlásení do aplikácie bude mať k dispozícii svoj profil, hlavné okno pre vyhľadávanie a filtrovanie rôznych prehliadok, okná s rozširujúcimi informáciami o prehliadke, svoj zoznam prehliadok a taktiež aj zoznam obľúbených sprievodcov.

Predpokladané entity:

 • Človek (spriavodca / cestovateľ)
 • Prehliadka
 • Lokalita
 • Udalosť
  •  

Okná:

 • Registrácia / prihlásenie
 • Profil (sprievodcu / cestovateľa)
 • Hlavné okno
 •  Info o prehliadke
 • Zoznam prichádzajúcich prehliadok
 • Zoznam vybratých obľúbených sprievodcov
3. Soňa Briškárová, Roland Rak Recipes Maker

Cieľom našej aplikácie je poskytnúť používateľovi intuitívne a zároveň príjemné prostredie, v ktorom si vie vyhľadať recept presne podľa svojich požiadaviek. Okrem toho v tejto aplikácií je priestor na spravovanie nákupov, resp. skladu aktuálnych potravín v domácnosti.

(***Používateľ sa do aplikácie prihlási so svojím kontom, v ktorom si môže spravovať svoje údaje, stravovacie preferencie, sklad potravín ale aj rôzne potravinové alergie, či intolerancie.***)

Vo vnútri aplikácie je možnosť vyhľadania si receptu, ale taktiež je tu možnosť vytvoriť nový recept, ktorý sa uloží do databázy. Pri vyhľadávaní receptu má používateľ možnosť označiť ingredienciu pred dátumom spotreby podľa ktorej sa bude výsledný recept vyhľadávať. Okrem vyhľadávania podľa určitej ingrediencie / ingrediencií si používateľ môže výsledný recept vyhľadať aj podľa toho, či má chuť na sladké alebo slané, prípadne podľa typu jedla a mnoho ďalšieho. 

Časť textu, ktorá je v **, resp. konto / prihlasovanie ešte prekonzultujeme nakoľko ju zvažujeme kvôli dostatku entít. 

4. Nicol Fedurcová, Alexandra Šelepová Votuj!

Aplikácia Votuj! bude slúžiť ako pomôcka na vytvorenie volebného prieskumu strán v parlamentných voľbách. V praxi sú často respondenti oslovení bez toho, aby im boli priamo pri hlasovaní poskytnuté programy strán, za ktoré je možné hlasovať. Funkcionalita tejto aplikácie teda spočíva nielen v zbieraní hlasov pre štatistické účely, ale taktiež v možnosti prehľadného zobrazenia programov jednotlivých volebných strán s možnosťou filtovnia bodov, ktoré konkrétneho voliča zaujímajú.

Aplikácia bude do databázy ukladať odovzdané hlasy spolu s údajmi o pohlaví, veku a kraja, v rámci ktorého hlasuje hlasujúci. Z databázy bude načítavať volebné programy, ich konkrétne body (kvôli filtrácii).

Predpokladané entity:

 • volebný program
 • bod programu
 • volebná strana
 • odovzdaný hlas

Okná:

 • údaje hlasujúceho,
 • filter kategórií bodov,
 • výsledok filtrácie,
 • odovzdanie hlasu,
 • volebný program strany,
 • štatistické údaje
5. Roland Horváth, Adam Urban Aplikácia na prijímacie skúšky na medicínu

Naša aplikácia spočíva v pomáhaní pripraviť študentov na prijímačky z medicíny, kde majú k dispozícii jednotlivé otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť na prijímačkách. Môžu si vyskúšať odpovedať na jednotlivé otázky, a následne si skontrolovať, či odpovedali správne, dostatočne dobre, alebo nedostačujúco. Celkový cieľ aplikácie je pomôcť budúcim študentom medicíny nie len vidieť, čo ich čaká, ale I lepší spôsob naučenia sa odpovedí na otázky a následnému ich pochopeniu. Študenti budú mať svoj vlastný účet, kde si môžu prejsť svoje hodnotenia na otázky, na ktoré zodpovedali.  

Predpokladané entity:

 • Študent,
 • Admin,
 • Kategórie otázok (podľa študijných programov),
 • Otázky,
 • Bodovanie

Okná:

 • Login,
 • Menu pre navigáciu otázok,
 • Študijné odbory,
 • Otázky,
 • Výsledky 
6. Vasyl Khorev, Filip Dvorský Dr. PAZ

Dr. PAZ je aplikácia na management liekov v predajni Dr. PAZ. Cieľom nášho projektu je vytvorenie systému na spravovanie liekov, ktoré sú dostupne na sklade, zjednodušenie prehľadu o dostupnosti liekov a taktiež umožni upozornenie skladníka na nedostatok daného lieku. Lekárnik bude zodpovedný za vydaj lieku, vytvorenie objednávok a bude môcť jednoducho položky odobrať zo systému. Skladník podľa počtu produktov bude vedieť určiť či je potrebné daný produkt dokúpiť.  

V aplikácii sa budú uchovávať údaje o liekoch(Názov, cena, počet …) a zamestnancoch (Meno, login, osobné údaje …)  

Predpokladané entity:

 • Admin – Pridanie, odobranie a prezeranie zamestnancov,  
 • Skladník – Pridanie, odoberanie a prezeranie liekov, prístup k upozorneniam.  
 • Lekárnik – Odoberanie a prezeranie liekov, upozornenie skladníka  
 • Liek – Informácie o danom lieku 
 • Objednávka – Zoznam liekov, ktoré si zákazník objednal

Okná:

 • Login (Všetci)  
 • Nastavenia (Všetci)  
 • Okno na vyhľadávanie liekov (Lekárnik/Skladník)  
 • Okno na pridanie lieku (Skladník)  
 • Okno zoznamu zamestnancov (Admin)  
 • Okno na pridanie zamestnancov (Admin)  
 • Okno na vytvorenie/vybavenie objednávky (Lekárnik / Skladník)